Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o. a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na účet Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o., nestanoví-li Zvláštní/Speciální smluvní podmínky jinak.

Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o. jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - dále jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na základě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě (dále jen „Smlouvy“), která obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu (§ 2525 OZ).
Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby.
Není-li Smlouva o zájezdu (či jednotlivé službě) vyhotovena v písemné formě (zejm.internetový prodej), Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o. vydá zákazníkovi písemné „Potvrzení o zájezdu“, jehož převzetí zákazník potvrdí.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o. (dále jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu (dále jen „Smlouvy“), uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o.

Článek I - ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 • pořadatel Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o., se sídlem Národní 28, 110 00 Praha 1, IČO 25672665, zapsaná v OR u MěS v Praze, odd. C, vložka 59998 (dále jen „prodejce“), resp. smluvní cestovní kancelář nebo cestovní agentura, která má zplnomocnění k zastupování na základě uzavřené řádné smlouvy o obchodním zastoupení a
 • zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Článek II - PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU

Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:

 • zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je „prodejce“, nebo
 • ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu dle individuálního požadavku zákazníka, prodávaných jménem a na účet „prodejce“ dále jen „jednotlivé služby“.

Článek III - VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY

Smluvní vztah mezi „prodejcem“ a „zákazníkem“ vzniká na základě „zákazníkem“ (případně jeho pravomocným zástupcem) odsouhlasené „Smlouvy“, resp. písemným „Potvrzením o zájezdu“ „prodejcem“. v případě, že „zákazník“ je právnická osoba, musí být „Smlouva“ uzavřena způsobem a osobou v souladu s právními předpisy. U nezletilých osob do 18ti let musí „Smlouvu“ podepsat jejich zákonný zástupce. „Smlouva“ platí a je závazná i pro osoby v ní uvedené. Za smluvní závazky dalších přihlášených osob ručí „zákazník“ jako za své vlastní.

Vzájemný smluvní vztah je upraven těmito „podmínkami“ a řídí se ustanoveními OZ. Katalog „Lázně Wellness 2018“ byl vydán v předstihu. Proto si „prodejce“ vyhrazuje právo oznámit před uzavřením smlouvy změny údajů uvedených v katalogu. Závazné jsou údaje uvedené se „Smlouvě“, resp. „Potvrzení o zájezdu“.

Článek IV - PLATEBNÍ PODMÍNKY

„Prodejce“ má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a „zákazník“ je povinen uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím.

Povinnost „zákazníka“ vzniká uzavřením smluvního vztahu, kdy je „zákazník“ povinen uhradit zálohu ve výši 50% stanovené ceny služeb. Doplatek celkové ceny služeb je „zákazník“ povinen uhradit nejpozději 30 dnů před realizací zájezdu/pobytu. v případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před realizací služeb, je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny služeb.

Za zaplacení ceny služeb se považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti nebo den připsání platby na účet „prodejce“ do výše 100% stanovené ceny služeb. Při porušení tohoto závazku „zákazníkem“ má „prodejce“ právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ), čímž není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

Článek V - CENY, JEJICH ZMĚNY, ZMĚNY OBJEDNANÝCH SLUŽEB

Ceny zájezdů a případných dalších služeb jsou uvedené v katalogu, resp. na webových stánkách „prodejce“. Pro „zákazníka“ je však závazná ta cena, která je uvedena ve „Smlouvě“, resp. v „Potvrzení o zájezdu“.

Prodejce“ má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, uvedenou ve „Smlouvě“, resp. v „Potvrzení o zájezdu“ v případě, že dojde ke zvýšení směnného kurzu české koruny, použitého pro stanovení ceny zájezdu o více jak 10%. Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být „zákazníkovi“ odesláno nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu. Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl. Při porušení tohoto závazku má „prodejce“ právo od „Smlouvy“ odstoupit (§ 2533 OZ). Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo jiné formě nabídky.
Uzavřená „Smlouva“ je platná i v případě, že „prodejce“ event. následně sníží cenu v rámci „last minute“, aj. prodejních akcí na podporu dalšího prodeje.

Článek VI - PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

K základním právům „zákazníka“ patří zejména:

 • na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb
 • na získání informací o skutečnostech, týkajících se sjednaných a zaplacených služeb
 • být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách
 • na odstoupení od „Smlouvy“ (změna termínu), resp. na změnu v osobě účastníka zájezdu (dále viz. povinnosti)
 • na reklamaci vad a její vyřízení
 • na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou obsahem smlouvy, před nepovolanými osobami
 • na poskytnutí písemných podrobných informací, tzv. „Pokynů na cestu“, a to nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, resp. čerpáním první služby (případě uzavření „Smlouvy“ v době kratší než 7 dní před zahájením zájezdu-neprodleně po uhrazení ceny zájezdu)
 • na doklad o povinném smluvním pojištění „prodejce“ pro případ úpadku s označením pojišťovny
 • právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, může se obrátit na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz/cs.
  Pro smlouvy uzavřené online je k dispozici platforma řešení sporů provozovaná Evropskou komisí na adrese: ec.europa.eu/consumers/odr/.

K základním povinnostem „zákazníka“ patří zejména:

 • poskytnout „prodejci“ potřebnou součinnost pro zabezpečení a poskytnutí služeb
 • zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje
 • bez zbytečného odkladu sdělovat „prodejci“ své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb
 • převzít od „prodejce“ doklady potřebné pro čerpání služeb
 • nahlásit účast cizích státních příslušníků
 • zaplatit sjednanou cenu služeb nebo výši odstupného při zrušení služeb
 • splnit zdravotnické povinnosti před cestou, dbát pokynů zdravotnického personálu během pobytu, respektovat „Ubytovací řády“ dodavatelů a předpisy v navštívených zemích
 • počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo „prodejce“ a uhradit případnou způsobenou škodu
 • zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků
 • oznámit „prodejci“ případné odstoupení od smlouvy a zaplatit odstupné dle článku IX
 • v případě změny Smlouvy o zájezdu uplatnit písemně u „prodejce“ v možných lhůtách změnu.
  v takovém případě je třeba dodat „prodejci“ prohlášení/souhlas nového „zákazníka“ se „Smlouvou“, resp. „Potvrzením o zájezdu“, vč. souhlasu s „Podmínkami“ a prohlášení/souhlas s úhradou nákladů se změnou spojených a jeho souhlas či nesouhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle článku XII. Poplatek za změnu Smlouvy o zájezdu (jména cestujícího, termínu zájezdu, typu ubytování a stravování, programu a rozsahu služeb) činí Kč 200,-/změna/osoba.

K povinnostem „zákazníka“ - právnické osoby, která uzavřeli smlouvu ve prospěch třetích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

 • seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu uzavřeli, s těmito VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od „prodejce“ obdrží nebo na které je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kvalitě služeb
 • seznámit všechny účastníky zájezdu se všemi doklady, vč. doklady pojišťovny
 • zabezpečit plnění základních povinností „zákazníka“

Článek VII - POVINNOSTI A PRÁVA „PRODEJCE“

Práva a povinnosti „prodejce“ se váží na práva a povinnosti „zákazníka“.

„Prodejce“ je povinen:

 • pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb
 • mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ úpadku dle zákona 159/1999 Sb. v platném znění, na základě které vzniká zákazníkovi, s nímž uzavřel „prodejce“ „Smlouvu“, právo na plnění v případě pojistné události
 • předat „zákazníkovi“ společně se „Smlouvou“, resp. „Potvrzením zájezdu“ doklad pojišťovny o uzavřeném povinném smluvním pojištění

„Prodejce“ - Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o.- je pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. u Generali Pojišťovna a.s.

„Prodejce“ není povinen:

 • poskytnout „zákazníkovi“ plnění nad rámec předem sjednaných, potvrzených a zaplacených služeb

Článek VIII - ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB

„Prodejce“ je oprávněn provést změnu služeb, nebo zrušit zájezd:

 • pokud nastanou okolnosti, které brání „prodejci“ poskytnou služby podle sjednaných podmínek (např. změna dodavatelů služeb, nepředvídatelné okolnosti, vyšší moc aj.)
 • změny nebo zrušení zájezdu musí „prodejce“ oznámit „zákazníkovi“ písemně a neprodleně, nejpozději 20 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li „zákazník“ se změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od „Smlouvy“ odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za pobyt, stejně tak v případě zrušení zájezdu. „Zákazníkovi“ nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.

Článek IX - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A ODSTUPNÉ

„Zákazník“ má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb.

Zrušení pobytu vyžaduje písemnou formu. Rozhodující pro určení doby zrušení pobytu je doručení písemného oznámení „prodejci“.

Výše odstupného za každého účastníka je následující:
do 61 dní před čerpáním první služby 200,- Kč / osoba
60-30 dní před čerpáním první služby 10% ze stanovené ceny/osoba
29-21 dní před čerpáním první služby 20% ze stanovené ceny/osoba
20-14 dní před čerpáním první služby 30% ze stanovené ceny/osoba
13-07 dní před čerpáním první služby 50% ze stanovené ceny/osoba
06-03 dní před čerpáním první služby 80% ze stanovené ceny/osoba
02 a méně dní před čerpáním první služby 100% ze stanovené ceny/osoba

Pokud „zákazník“ z jakýchkoliv důvodů nevyužije sjednané a zaplacené služby (nedostaví se k pobytu, opozdí se v nástupu na pobyt, předčasně ukončí pobyt, bude z pobytu vyloučen, nevyčerpá některou ze zaplacených služeb z důvodu momentálního zdravotního stavu, zjištěných kontraindikací apod.), nepřísluší mu žádná finanční náhrada.

Článek X - REKLAMACE

V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly sjednány ve „Smlouvě“ s „prodejcem“, vzniká „zákazníkovi“ právo na reklamaci.

„Prodejce“ má za povinnost na svých webových stránkách zveřejnit „Reklamační řád“ a „zákazník“ má právo se jeho obsahem seznámit.

Uplatnění práva „zákazníka“ z odpovědnosti za vady služeb (reklamaci), poskytovaných „prodejcem“ musí být učiněno „zákazníkem“ vážně, určitě a srozumitelně a může být „zákazníkem“ provedeno buď ústně, nebo písemně u dodavatele služeb, s uvedením data, předmětu reklamace a jakým způsobem vyřízení reklamace „zákazník“ požaduje. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení, a tím i možnosti řádného vyřízení reklamace.

Práva z odpovědnosti za vady služeb (reklamaci), jež byly sjednány ve „Smlouvě“, resp. v „Potvrzení zájezdu“ má „zákazník“ právo uplatnit v sídle „prodejce“, a pokud byla „Smlouva“ uzavřena prostřednictvím obchodního zástupce „prodejce“, tak také u tohoto obchodního zástupce. „Prodejce“ vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud „zákazník“ neuplatní práva z odpovědnosti za vady poskytnutých služeb bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, resp. do 30 dní od skončení zájezdu, „prodejce“ nepřizná „zákazníkovi“ nárok na slevu.

Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý na vůli, činnosti a postupu „prodejce“ (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně „zákazníka“ (zdravotní stav), na jejichž základě „zákazník“ zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a „prodejcem“ zabezpečené služby, nevzniká „zákazníkovi“ nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny, vč. jakýchkoliv dalších finančních náhrad a vyrovnání.

Článek XI - POJIŠTĚNÍ

Povinné cestovní pojištění proti úpadku cestovní kanceláře je upraveno v článku VII.
Cestovní pojištění „zákazníka“: „zákazníci“ nejsou ze strany „prodejce“ po dobu konání zájezdu pojištěni. „Zákazník“ má možnost uzavřít individuální pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění pro případ, že „zákazníkovi“ vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od „Smlouvy“. „Prodejce“ na vyžádání „zákazníka“ takovéto pojištění zprostředkuje. Pojistná smlouva vzniká takto přímo mezi „zákazníkem“ a pojišťovnou, avšak „prodejce“ poskytne v případě pojistné události potřebnou součinnost.

Článek XII - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Prodejce“ zpracovává osobní údaje „zákazníka“ s jeho souhlasem:

 • v případě cestovního pojištění - jméno, příjmení, adresa, rodné číslo/datum narození - pro pojišťovnu ve smyslu § 4 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě
 • pro služby „prodejce“ - jméno, příjmení, adresa, vč. elektronické, datum narozeni, tj. za účelem uzavření „Smlouvy“, příp. jejích změn a zajištění plnění z ní vyplývajících
 • za účelem evidence zákazníků pro potřeby realizace a poskytování služeb
 • za účelem nabízení obchodu a služeb a pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb.

Uzavřením „Smlouvy“ dle článku III. vyslovuje „zákazník“ souhlas s tím, aby „prodejce“ v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zpracovával a shromažďoval osobní údaje „zákazníka“ v tomto rozsahu: titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, státní příslušnost, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jim uvedenou jinou kontaktní adresu.

Poskytnuté osobní údaje „zákazníka“ k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům „prodejce“, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou oprávněni poskytovat služby cestovního ruchu.

Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy.

„Zákazník“ má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.

Osobní údaje „zákazníka“ zpracovávané v rozsahu a k účelu podle tohoto článku nesmí „prodejce“, nebo jím pověřený zpracovatel dále zpracovávat, pokud s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.

V případě, že „zákazník“ uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob, podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů.

Při zpracovávání osobních údajů „zákazníka“ je „prodejce“, nebo jím pověřený zpracovatel povinen dbát, aby „zákazník“ neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života.

Poskytnuté osobní údaje „zákazníka“ v rozsahu a k účelu podle tohoto článku budou zpracovávány „prodejcem“, nebo jím pověřeným zpracovatelem automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

Poskytnuté osobní údaje „zákazníka“ je „prodejce“ nebo jím pověřený zpracovatel oprávněn zpracovávat a shromažďovat v rozsahu a k účelu podle tohoto článku po dobu 5ti let. Po uplynutí této lhůty je „prodejce“, nebo jím pověřený zpracovatel povinen tyto údaje „zákazníka“ zlikvidovat.

V případě zpracovávání, shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro elektronickou poštu „zákazníka“ má „zákazník“ právo zdarma nebo na účet „prodejce“ odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy i způsobem uvedeným v obdrženém obchodním sdělení „prodejce“ dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění.

„Zákazník“ má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona č. 101/2000 Sb.

Článek XIII - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vzniknout ze Smlouvy o zájezdu je právo ČR, kterým se řídí i tato smlouva.

Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 01.12.2017. Dnem nabytí účinnosti těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 10.12 2016. Těmito VSP se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.

Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o.

Národní 28, CZ 110 00 Praha 1
Tel.: 221 105 326, 327, 212, 217 - Fax: 221 105 320

e-mail: info@czech-holidays.cz | www.czech-holidays.cz

Newsletter
Pokud si přejete dostávat pravidelné zprávy o našich AKCÍCH a SLEVÁCH, zaregistrujte se prostřednictvím tohoto formuláře:
facebook sledujte nás na Facebooku
Zavolejte nám do cestovní kanceláře
+420 221 105 326-7   Po - Pá 8:30 - 17:00
Czech Holidays Incoming DE EN RU
člen ACK ČSOB WebPay
©2015 Czech holidays - cestovní kancelář, s.r.o., Národní 28, 110 00 Praha 1
_ rezervační systém pro CK TravelSoft Incoming 3.0
Tyto stránky používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.